شرکت طاها شیر با شرکت در سال 1399 متفخر به دریافت عنوان برند برتر در تولید شیراآلات ساختمانی شد.